• حسين قهار   Ghahhar@

    1396/09/28 ساعت 02:22

    فدراسیون فوتبال در دو سال ٢٤٦ میلیارد و ٣٩١ میلیون و ٩٢٠ هزار و ١٥٨ تومان طبق اسناد رسمی مربوط به صورتهای مالی، درآمد داشته . آیا #برنامه_نود درباره سرنوشت این گردش مالی هم برنامه ٣ ساعته پخش میکنه؟ . #فردوسی_پور آیا به ابهامات مالی فدراسیون فوتبال می‌پردازه؟ . @Twittsport_ir