• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/09/28 ساعت 13:37

    اماامسال نخستین سالی است که بربودجه از منظر حقوق شهروندی نیزنورشفافیت افکنده شده و حاصل تعامل دوعنصر پاسخگویی ومسئولیت ‌پذیری خواهدبود. فشارافکارعمومی بر استفاده‌کنندگان بودجه اززمان تحویل آن به مجلس،همه رادر برابر خواسته‌های برحق ویا ناحق‌‌شان حساس کرده است؛