• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/09/28 ساعت 13:39

    میان بودجه عمرانی،حقوق ودستمزد، فرهنگی، و … هیچ تفاوتی نیست،فقط کافی است به مردم گفته شود: - جایگاه قانونی ماچیست؟ - بودجه را برای چه می‌خواهیم؟ - بودجه را چگونه هزینه می‌کنیم؟ - نتایج هزینه کرد ماچه بوده وچیست و اثراتش بر کشورو مردم کدام‌است؟