• شورای زبان #نروژ واژه «اخبار جعلی» را به عنوان واژه سال این کشور انتخاب کرد. البته #ترامپ و استفاده‌های مکرر او از واژه «fake news» یا همان اخبار جعلی در این انتخاب دخیل بود/rt