• ابوذر مهرمنش   a_mehrmanesh@

    1396/09/21 ساعت 07:25

    دکتر ستاری می‌گوید تعداد صد و خورده‌ای هزار دانشجو در سال ۵۷ به چهارمیلیون و خورده‌ای در سال ۹۶ افزایش داشته. چرا به همین نسبت #GDP افزایش نداشته؟