• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1396/09/21 ساعت 09:01

    تحمل #اژه_ای دربرابر نقدهای تند دردانشگاه شریف عالی بود خداکند ایشان به ناکارامدی روابط عمومی قوه پی برده باشد که حتی نتوانسته چهره واقعی قوه رانشان دهد تحول در ارتباطات اجتماعی قوه به اندازه فسادزدایی ضرورت دارد چون باتداوم این ذهنیتها حتی فسادزدایی واقعی هم تاثیرکمی خواهدداشت