• #کتاب « راهبردهای #آموزش زبان دوم » روانه #بازار شد. #بنیادسعدی #بنیاد_سعدی #زبان_فارسی #استاد http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۴٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۴۳۶/٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪C۲٪AB.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵.٪C۲٪BB.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …