• شجاع خلیل زاده   Shoja3Kh@

    1396/09/10 ساعت 19:56

    این افتادن ایران با پرتغال و اسپانیا عین این می‌مونه که سر کلاس دعا میکردی بهت نیفته نیفته نیفته …. صاف میفتاد