• #کارگاه‌های مهارت #تدریس « شنیدن و تلفظ » در #زبان #فارسی برای غیر فارسی زبانان #بنیاد_سعدی #آموزش_زبان http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۴۱۰/٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA.٪D۸٪AA٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪B۳.٪C۲٪AB.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۸.٪C۲٪BB.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C..٪D۸٪BA٪DB٪۸C٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html …