• شکایت مارادونا از دخترش! #مارادونا از دختر بزرگ خود به جرم کمک به مادرش برای ربودن بخشی از دارایی‌هایش شکایت کرده که این شکایت ممکن است منجر به حبس او شود!