• روزنامه هفت صبح   7sobh@

    1396/08/30 ساعت 22:22

    حادثه‌ای که فقط در #نروژ می‌تواند اتفاق نیفتد! تصاویری‌ از نجات نوجوان حواس‌پرت از مرگ حتمی با هوشیاری راننده و سیستم ترمز عالی کامیون