• پرویز اسماعیلی   EsmaeiliParviz@

    1396/08/21 ساعت 16:04

    رئیس جمهوری بزودی در یک برنامه مستقیم تلویزیونی، در خصوص عملکرد صد روز آغازین دولت دوازدهم به مردم گزارش می‌دهد.
    اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه از مهمترین محورهای گزارش خواهد بود. اقتصاد البته سهم بیشتری دارد.
    #دولت_دوازدهم
    #دکتر_روحانی