• خودستایان کتاب خدا را چنان می‌خوانند که سود ایشان است! حکایت رفتار حکام سرمست عرب است! فقط بدونن بازی با دم شیر عواقب سنگین داره! #آل‌سعود