• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1396/08/08 ساعت 18:01

    رئیس جمهوری که ممنوعیت اشتغال #بازنشستگان را ابلاغ میکند در جریان سن و سال اعضای کابینه دولت و خیلی ازمسوولان دیگر نیست؟آیامحرومیت راهکارست؟