• #فردوسی_پور تندتند داره حرف میزنه که بگه دندونمو جراحی کردم و نباید زیاد حرف بزنم!فکرمیکنه اگه تندترحرف بزنه کمتر واسه ش حساب میکنه دکتر