• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1396/08/03 ساعت 23:20

    افرادی که درکشور زندگی می‌کنند و #قانون‌اساسی آن کشوررا پذیرفته و ازحیث عمل ناسازگاری باآن نداشته اند،از مصادیق کافرانی که درآیه آمده،نیستند