• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/07/26 ساعت 13:40

    اعزام #بیکاران به۴کشور/دفتر هدایت نیرووکاریابیها:درکشورهای استرالیا، عمان،ترکیه وتاجیسکتان دفاتر اعزام نیرو به خارج ازکشورراراه اندازی کردیم