• نخستین پیکره زبان آموز #فارسی در #دانشگاه #بلگراد تشکیل شد. http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۳۰۳/٪D۹٪۸۶٪D۸٪AE٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۴٪DA٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪AA٪D۸٪B۴٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html … #بنیاد_سعدی #ایران