• محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

    1396/06/25 ساعت 23:04

    بهترین شیوه درمدیریت #جوانان بهره برداری ازایده‌های #جوانان است حتما سامانه ایی ایجادمیکنیم که جوانان متولی اداره وساماندهی امورخودباشند