• #طوفان دوکسوری (شدیدترین طوفان چندسال اخیر در #ویتنام) باورود به مناطق مرکزی این کشور باعث وقوع سیل، قطع برق و کنده شدن سقف خانه‌ها شد میزان