• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/06/21 ساعت 12:54

    آقای علی اصغر احمدی با مناعت طبع تمام مسائل مربوط به استعفایش را متوجه مشکلات شخصی‌اش کرد در حالیکه مسائل دیگری در علت استعفایش مطرح است