• شجاع خلیل زاده   Shoja3Kh@

    1396/06/03 ساعت 17:21

    « زندگی » مانند بازی دومینو است … هرگز از افتادن دیگران شاد نشو …. چون دیر یا زود، نوبت خودت میرسد …