• مجید حسین زادگان   hajmajid47@

    1396/06/01 ساعت 14:06

    نقشی بیش ازپزشک بودن نمیتواند فرصت،مسئولیت وتعهد برای خدمت در قبال انسانها ایجاد کند.پزشک عزیز؛به سرنوشتی جز این راضی مشو! #روز_پزشک_مبارک