• ۳. ابتدا برآورد شد ۵میلیون بیمه‌نشده، تحت‌پوشش #بیمه_سلامت قرار بگیرند اما پس از اجرا به ۱۱میلیون رسید. یعنی بار مالی ۲برابری برای بیمه‌ها.