• محسن مهرعلیزاده   M_Mehralizadeh@

    1396/05/19 ساعت 15:19

    احتمالا در نقل خبر دقت کافی از سوی رسانه محترم صورت نگرفته است، شان زنان در نگاه بنده واجد جایگاه رفیع و مترقی مزبور در برنامه تقدیمی است