• محسن مهرعلیزاده   M_Mehralizadeh@

    1396/05/10 ساعت 14:48

    عکسی که در رسانه‌ها منتشر شده،دورانی است که معاون مهندس #بهزادنبوی در صنایع سنگین بودم و برایم یادآور خاطرات جنگ، جهاد،ایثار و ساده زیستی شد