• افشین حبیب‌زاده   AfshinHabibzade@

    1396/05/03 ساعت 08:36

    #دکتر_روحانی دردیدارباکمیته تعامل شورای عالی اصلاح طلبان برحضورجوانان دردولت دوازدهم تاکیدوبرنامه خودرادراین خصوص اعلام نمودند.اومصمم بود.