• اظهارات حساس نتانیاهو بخاطراشتباه برگزار کنندگان یک نشست محرمانه در #مجارستان به بیرون درزکرد. پخش زنده نشست دربوداپست بعدازچنددقیقه قطع شد