• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/04/29 ساعت 22:44

    باید به حال برخی تاسف خورد که فرق بین سابقه امنیتی و محکوم امنیتی را نمی‌دانند.بی‌سوادی هم حدی دارد.ارادت من به آقای مرعشی ثابت شده است