• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/04/28 ساعت 22:52

    اصرار بر حضور برخی افراد در بین ۷ کاندیدای شهرداری تهران که نه خودشان تمایلی برای این کار دارند و نه امکان شهردار شدنشان هست غیر منطقی بود