• فضه سادات حسینی   FsHossseini@

    1396/04/25 ساعت 02:13

    چادرش را٤سال است باچنگ ودندان حفظ میکند همسرش خواسته بود اورا با نامحرم و عریان ببیند و بازهم باهم #مشروب بخورند اما او بخدایش #قول داده بود