• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/04/12 ساعت 13:57

    امشب دکتر روحانی با رهبری درباره کابینه دوازدهم صحبت خواهد کرذ آنچه که قطعی به نظر می‌رسد ماندگاری رحمانی فضلی در وزارت کشور است #کابینه