• حسین دهباشى   majazestan@

    1396/04/10 ساعت 21:45

    فرانسوی‌ها خیلی پُزِ پذیرایی از امام خمینی را می‌دادند، بعدا مشخص شد مخفیانه پیشنهاد ترور او را به بختیار داده بودند!
    #iranhatesmek
    #MKO