• سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

    1396/04/07 ساعت 15:42

    #منافقین با خباثت ذاتی و اتخاذ ترفندهایی اقدام به #نفوذ ایادی خود در جایگاه‌های تصمیم‌گیری سیاسی کشور کردند که فجایعی را آفرید