• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/04/04 ساعت 00:23

    یک رسانه با اصالت و با هویت به دنبال باج گرفتن از این و آن نمی‌افتد در #انتخاب رسانه سالم و اصیل دقت کنیم تا به بیراهه نرویم