• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/04/01 ساعت 12:59

    همانگونه که از اعضای شورای شهر کسی شهردار نمی‌شود صلاح است اندک افراد اصلاح طلب دولت هم از دولت برای تصدی شهرداری تهران خارج نشوند #شورا