• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/03/27 ساعت 15:17

    تیم قالیباف برای اینکه قالیباف را به ریاست بنیاد مستضعفان نزدیک کنند شایعه استعفای سعیدی کیا را راه انداختند