• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/03/26 ساعت 00:30

    اینکه چرا حاکمیت روسای جمهور خود را بعد گذشت ۸ سال اپوزیسیون خود می‌بیند سوالی است که حاکمیت باید جواب دهد آیا روحانی هم اپوزیسیون می‌شود؟