• پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

    1396/03/18 ساعت 13:36

    آقاى آشنا! چرخه #ترور هنگامى بازتولید میشود که #ترس از دشمن، تئوریزه شود. تعطیلى قانون در نبردِ ضدتروریسم، بدترین راه غلبه بر آنهاست #Tehran