• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1396/03/09 ساعت 21:00

    شورای نگهبان هم پس از بررسی‌های وسیع، صحت انتخابات ریاست‌جمهوری را تایید کرد؛ کرنش کنیم دربرابر ساختارهای قانونی نظام. #انتخابات۹۶