• احمد مسجد جامعی   AMasjedjamei@

    1396/03/01 ساعت 12:12

    از مردمی که به رغم ایستادن در صف، به دلیل کمبود امکانات اجرایی موفق به انداختن#رأی خود به صندوق نشدند،‌ تشکر ویژه دارم. #انتخابات۹۶