• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1395/08/13 ساعت 13:49

    صادق فرامرزی: صنعت پرداخت در پارادوکس خاصی قرار گرفته بین رفتارها سنتی و رفتارهای مدرن فین تکها. #تراکنش