• خیلی تلاش کردند عذرخواهی کنند. نتوانستند. آخرش نوشتند: «ضمنا ورود برای عموم علاقه مندان آزاد می‌باشد.» این یعنی تو هم بیا؟ #تراکنش