• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/05/25 ساعت 22:12

    #تسلا اصطلاح «خودران» را از سایت چینی خود حذف کرد این تصمیم بعد از تصادف یک #Tesla در حالت #AutoPilot اتخاذ شد