• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/11/28 ساعت 22:21

    #Venmo میزبان ۱ میلیارد دلار #تراکنش در ژانویه امسال بوده @venmo $۱Billion - Jan۲۰۱۶ http://blog.venmo.com/۱-billion-served?utm_source=billion&utm_medium=twitter&utm_campaign=۲۱۶۱۶