• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/11/03 ساعت 21:08

    خدمات ابری برای #میکروسافت از اهمیت بالایی برخورداراست طی ۵ سال آتی #Microsoft یک میلیارددلاربه این حوزه اختصاص داده http://blogs.microsoft.com/blog/۲۰۱۶/۰۱/۲۲/a-۱-billion-cloud-computing-donation-minecraft-heads-to-the-classroom-and-editing-genes-with-machine-learning-weekend-reading-jan-۲۲-edition/