• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/08/05 ساعت 23:45

    #پهباد‌ها به #وال_مارت رسیدند تکاپوی #Walmart برای دریافت مجوز از #FAA برای بهره‌وری از #Drone #TestingDelivery http://www.reuters.com/article/۲۰۱۵/۱۰/۲۷/us-wal-mart-stores-drones-exclusive-idUSKCN۰SK۲IQ۲۰۱۵۱۰۲۷