• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/08/04 ساعت 00:33

    #HP سیستم #ابر خود تاژانویه ۲۰۱۶ فعال نگه‌می‌دارد #HP #Helion در۲۰۱۱ برپا شده است #Cloud