• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/06/18 ساعت 22:42

    ازیکی کاربران سابقش #Tesla #NimaKalbasi به جرم تلاش برای ورودغیرمجازبه #ایمیل مدیرش شکایت کرد http://www.reuters.com/article/۲۰۱۵/۰۹/۰۳/us-tesla-motors-hacking-employee-idUSKCN۰R۳۲AS۲۰۱۵۰۹۰۳?feedType=RSS&feedName=technologyNews http://t.co/iy۱XZTNHsA