• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/05/11 ساعت 21:46

    #KimDotcom بعد از احتمال ناامنی #MegaUpload از یک سامانه ذخیره‌سازی #Cloud خبر داد این سامانه #opensource خواهد بود http://www.engadget.com/۲۰۱۵/۰۷/۳۱/kim-dotcom-new-site-mega/?utm_source=Feed_Classic_Full&utm_medium=feed&utm_campaign=Engadget&?ncid=rss_full